PRIVACYVERKLARING

WHITE CINEMA

Inleiding

White Cinema hecht veel belang aan haar Klanten en aan de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer. Daarom verbinden wij ons ertoe de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de bescherming van de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Die wet kan online geraadpleegd worden op de site http://www.privacycommission.be/nl.

Door gebruik te maken van onze Website, verklaart u uitdrukkelijk onze Privacyverklaring te aanvaarden en stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken volgens de hierna beschreven voorwaarden en beginselen en dit, met name, om de Website aan uw voorkeuren aan te passen, onze marketingactiviteiten uit te voeren, uw vragen te beantwoorden en de inhoud van onze diensten te verbeteren.

Wie is de titularis van de gegevensverwerking?

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle online diensten die u (hierna: “u”, “de gebruiker”, “uw”) geleverd worden door WCB BVBA/SPRL, met zetel gelegen te 1000 Brussel, Werkhuizenkaai 163, bus 177, ondernemingsnummer 0640.784.770, adres voor de correspondentie per e-mail: info@whitecinema.be (hierna: “White Cinéma”), met inbegrip van de Website www.whitecinema.be, haar online diensten en alle andere mogelijke correspondentie per elektronische post, forum of IRC chatkanaal of alle andere mogelijke kanalen (hierna « onze Website » « Website »). Door gebruik te maken van onze Website en elektronisch met ons te communiceren, erkent en aanvaardt u deze Privacyverklaring en stemt u automatisch in met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Minderjarigen kunnen slechts gebruik maken van deze online diensten onder toezicht en mits de goedkeuring van hun ouders.

De persoonsgegevens die u ons doorgeeft of die automatisch verzameld worden, worden verwerkt in een database die beheerd wordt door White Cinema, White Cinema is verantwoordelijk voor de verwerking van voornoemde gegevens. Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan: informatie die enkel op u betrekking heeft (zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, enz.). U bent zelf als enige verantwoordelijk voor de informatie die u ons bezorgt. Wij rekenen op de juistheid ervan.

Welke persoonsgegevens worden verzameld? 

Tijdens uw bezoek aan onze Website, kunnen persoonsgegevens die op u betrekking hebben verzameld worden, hetzij uitdrukkelijk (bijvoorbeeld wanneer u een formulier invult met persoonsgegevens die op u betrekking hebben om u in te schrijven op onze nieuwsbrief), hetzij op geautomatiseerde wijze (bijvoorbeeld door middel van verschillende technologische internetgerelateerde middelen, zoals cookies, IP adres, sociale plugins…waarbij u ons die gegevens niet uitdrukkelijk bezorgt).

Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of wanneer u online een bestelling plaatst, wordt informatie verzameld die persoonsgegevens kan bevatten. Die informatie wordt op een actieve manier verzameld, door u specifieke vragen te stellen en u de mogelijkheid te bieden om rechtstreeks met ons te communiceren. Om van bepaalde voordelen te kunnen genieten of aan specifieke activiteiten te kunnen deelnemen, dient u verplicht welbepaalde gegevens aan te leveren.

De verzamelde informatie betreft met name:

  • Uw domein (wordt automatisch gedetecteerd);
  • Uw e-mailadres indien u ons dit kenbaar gemaakt hebt, bijvoorbeeld door berichten of vragen te sturen op die site, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief, door met ons te communiceren via e-mail, door aan de hand van identificatie het beveiligde deel van de website te openen, enz.;
  • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u bezocht heeft op onze site;
  • Alle informatie die u ons vrijwillig gegeven heeft (bijvoorbeeld in het kader van een enquête om informatie in te zamelen en/of inschrijvingen op de site, formulieren, vragenlijsten, wedstrijden…).

Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Door gebruik te maken van onze online diensten, geeft u ons de toestemming om de informatie die u ons actief of passief bezorgd heeft te gebruiken om de inhoud van onze online diensten en uw koopervaring te verbeteren, om de Site aan te passen aan uw voorkeuren, om (op uw vraag) informatie mee te delen, onze marketing en onderzoeksactiviteiten uit te voeren, uw online bestellingen te verwerken, u commerciële boodschappen toe te sturen per post, e-mail, telefoon, SMS, MMS of andere communicatiemiddelen die meegedeeld werden en andere doeleinden die vermeld staan in deze privacyverklaring.

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens door te geven aan derden waarop wij een beroep doen voor de levering van bepaalde diensten of producten (bvb. technische- en logistieke dienstprestaties, financiële verrichtingen), op voorwaarde dat die derden zich ertoe verbonden hebben de bepalingen in deze Privacyverklaring na te leven. Tegelijkertijd kunnen wij alle niet-persoonlijke informatie die verzameld werd via deze site op alle mogelijke wijzen gebruiken.

Uw persoonlijke informatie zal enkel binnen het wettelijk kader gebruikt worden en op grond van uw machtiging.

Hoe worden uw gegevens beschermd?

Om uiterst gevoelige gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang door derden, bieden wij u de mogelijkheid om die gegevens in gecodeerde vorm te verzenden door middel van SSL-encryptie (Secure Sockets Layer).

White Cinéma verklaart alle technische en organisatorische maatregelen te zullen nemen die nodig zijn om de beveiliging en de integriteit van de persoonsgegevens die het verwerkt te garanderen, alsook om te voorkomen dat deze verloren gaan, gewijzigd worden en/of geraadpleegd worden door onbevoegde derden.

             

Wat zijn uw rechten?

Uw gegevens die wij verwerken kunnen te allen tijde door u geraadpleegd en gecontroleerd worden; hiervoor stuurt u ons een e-mail (info@whitecinema.be), samen met een kopie van uw identiteitskaart. Na controle van uw identiteit, zullen wij u deze zo snel mogelijk meedelen. Indien de gegevens verkeerd, onjuist of onvolledig blijken, kunt u ons uiteraard vragen om die informatie recht te zetten.

 

U heeft op ieder moment het recht u te verzetten tegen het doorgeven van uw gegevens aan derden, het recht te weigeren dat de gegevens gebruikt zouden worden om u commerciële boodschappen te sturen en, meer algemeen, het recht u te verzetten tegen iedere vorm van verwerking.

Indien u dus wenst dat wij u schrappen uit onze database, volstaat het om ons een e-mail of een brief te sturen naar de hierboven vermelde adressen, met daarin uw verzoek, samen met een kopie van uw identiteitskaart. Wij verbinden ons ertoe daar zo snel mogelijk gevolg aan te zullen geven.

 

U kunt zich eveneens op ieder moment uitschrijven voor één van de voorgestelde inschrijvingen (abonnement nieuwsbrief,…) door naar onze Site te gaan of door u rechtstreeks uit te schrijven in uw mailbox.

 

Wanneer u van mening bent dat onze site de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet naleeft, dan kunt u ons ook een e-mail of brief sturen naar de hierboven vermelde adressen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (1060 Brussel, Hallepoort 58, https://www.privacycommission.be/).

Diversen

Deze Privacyverklaring kan op regelmatige tijdstippen aangepast worden, om in overeenstemming gebracht te worden met de nieuwe wettelijke bepalingen. In geval van wijziging, zal de aangepaste versie van de Privacyverklaring gepubliceerd worden op onze Website en die zal in werking treden op het ogenblik van de publicatie. Wij raden u bijgevolg aan om regelmatig de laatste versie op onze Site te raadplegen.

Deze Privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op 20 oktober 2016.

Voor meer informatie, gelieve ons te contacteren via info@whitecinema.be.

Cookies & AdWords – Bijkomende informatie

Deze Website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat geregistreerd wordt op de harde schijf van uw computer en dat informatie bevat over uw bezoek aan de Website.

U kunt op ieder moment de cookies wissen van uw harde schijf. U kunt ook uw browser instellen, zodat u een bericht ontvangt telkens een cookie aangemaakt of geweigerd wordt.

Deze Website kan gemengd gebruik maken van Google AdWords, Google Analytics en van het Google Display Netwerk om reclameboodschappen te kunnen tonen op andere sites na uw bezoek aan onze site. Die praktijk staat gekend onder de benaming remarketing, en het is een hulpmiddel dat Google voorstelt aan bedrijven.

Wij behouden ons de mogelijkheid voor om hier gebruik van te maken om de inhoud van onze Website en ons aanbod te optimaliseren en om reclame te tonen op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Website.

Indien u geen reclame wenst te ontvangen die gebaseerd is op uw Internetgedrag, type Google, dan kunt u de parameters wijzigen van Google Ads Preferences Manager (https://www.google.com/settings/ads/onweb/). Google beveelt ook aan om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren.

Meer         informatie        met        betrekking        tot        remarketing        vindt        u        op

http://support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=en&answer=2611268&topic=2611283 &ctx=topic.