REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

WHITE CINÉMA 

 

1.  Toepassingsgebied van dit Reglement van Inwendige Orde

Het reglement van inwendige orde, hierna genaamd « Het Reglement », is van toepassing op het bioscoopcomplex White Cinéma, dat zich bevindt in het handelscomplex Docks, te 1000 Brussel, Werkhuizenkaai 163 bus 177. Het is van toepassing op de bioscoopzalen, maar ook op alle wachtruimtes en ruimtes behorend bij de zalen en op alle bijbehorende diensten geleverd door White Cinéma (hierna « White complex »).

Het betreden van White Cinéma impliceert dat elke bezoeker, inclusief de bezoeker die geen voorstellingen bijwoont, kennis genomen heeft van het Reglement, de bepalingen ervan aanvaardt zonder voorbehoud en zich ertoe verbindt deze te zullen naleven. Het Reglement hangt uit in White Cinéma. Het wordt ook ter beschikking gesteld op de Website www.whitecinema.be en aan de kassa’s van de bioscoop.

2.  Het Reglement

 1. In het volledige White complex:

 

 1. White Cinéma behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren of de deur te wijzen aan bezoekers die tekenen van dronkenschap vertonen, zich agressief gedragen ten opzichte van het personeel of het cliënteel en aldus door hun gedrag andere bezoekers kunnen hinderen, zich bevinden onder invloed van bewustzijnsbeïnvloedende middelen die leiden tot moreel of fysiek gedrag dat hinderlijk is voor de andere bezoekers en/of het goede verloop van de voorstelling of die in het algemeen dit Reglement en/of de instructies van het personeel dat belast is met de goede toepassing ervan niet zouden naleven.

 

White Cinéma behoudt zich het recht voor om voor de redenen hierboven opgesomd de betrokken persoon uit het White complex te laten verwijderen.

 

Indien White Cinéma om veiligheidsredenen het recht van toegang tot het White complex weigert of om dezelfde redenen de betrokken persoon uit het White complex laat verwijderen, dan is White Cinéma er niet toe gehouden het toegangsbewijs terug te betalen.

 

 1. Het is verboden de volgende voorwerpen in het White complex en/of in de zalen binnen te brengen of binnen te laten brengen:
 • alcohol, flessen, glazen, blikken, drugs en/of opwekkende middelen;
 • projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand;
 • ontvlambare producten of stoffen, spuitbussen;
 • opnamemateriaal (foto, video en audio);
 • versnaperingen (waaronder drank en kauwgom) en andere voedingswaren die niet in White

Cinéma zijn aangekocht;

 • (plooi)fietsen, rolschaatsen, skateboards,…;
 • rugzakken, boodschappentassen, andere omvangrijke zakken,…;
 • elk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerp dat als dusdanig zou kunnen gebruikt worden;
 • alle andere voorwerpen die als middel zouden kunnen gebruikt worden om de orde te verstoren, de veiligheid van de bezoekers in gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan goederen en personen.

 

White Cinéma en/of haar aangestelden of derden daartoe gelast kunnen om afgifte van dergelijke voorwerpen verzoeken. De toegang tot White Cinéma wordt ontzegd aan eenieder die zich tegen deze afgifte verzet.

 

 1. Elke persoon die binnenkomt in White Cinéma kan worden gefilmd en de beelden kunnen worden geregistreerd en opgeslagen. Het registreren en het opslaan van deze beelden gebeurt enkel met het oog op de handhaving van de veiligheid in de bioscoop, overeenkomstig de geldende wetgeving.

 

 1. In het White complex is het voor iedere bezoeker ten strengste verboden:
 • te roken;
 • foto-, video- of audio-opnames te maken;
 • schade toe te brengen aan personen, goederen, gebouwen en/of ander materiaal toebehorend aan White Cinéma (met inbegrip van het scherm in de bioscoopzalen);
 • het scherm in de bioscoopzalen aan te raken;
 • zich te bevinden in de niet publieke gedeelten van het complex, zoals onder meer dienstlokalen, burelen,…;
 • hinder te veroorzaken op de toegangs- en evacuatiewegen, trappen, trappenhuizen en galerijen, en zich op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden en het verlaten van de bioscoop;
 • de orde te verstoren, het comfort en/of de veiligheid van het publiek in het gedrang te brengen, door bijvoorbeeld rumoerigheid, storend gsm-gebruik tijdens de voorstelling, de voeten op de rugleuning te plaatsen, te gooien met voedingswaren, enz.

 

White Cinéma meldt in dit verband dat de ouders te allen tijde verantwoordelijk blijven voor de daden en handelingen van hun minderjarige kinderen.

 

 1. De toegang tot de toiletten is uitsluitend voorbehouden voor de klanten van White Cinéma.

 

 1. In de bioscoopzalen:
 2. Iedere bezoeker die zich bevindt na de controlepost moet in het bezit zijn van een geldig bioscoopticket en hij dient dit ticket bij zich te hebben tot aan de uitgang van de bioscoop. Het ticket is slechts geldig voor de film, de zaal en de voorstelling vermeld op het ticket. De directie van White Cinéma behoudt zich het recht voor om op ieder moment een ticketcontrole uit te voeren in de zaal of in de zones gelegen na de controlepost. Bijgevolg zal iedere persoon die geen geldig bioscoopticket kan voorleggen bij een gewone controle uitgevoerd door een personeelslid van White Cinéma uit de bioscoop gezet worden.

 

 1. Teneinde de risico’s voor filmbezoekers in een rolstoel te beperken in geval van een evacuatie, zijn een aantal maatregelen van toepassing:

Indien de zaal toegankelijk is voor rolstoelgebruikers, en die personen begeleid worden, mogen zij plaatsnemen op een gereserveerde bioscoopzetel, die zich bevindt op het uiterste van een rij, dichtbij een doorgang en in de nabijheid van een ingangsdeur en dit op voorwaarde dat de begeleider ervoor zorgt dat de rolstoel wordt geplaatst op een daarvoor voorziene plaats of net naast de zetel die voorzien werd voor de rolstoelgebruiker (min. 60 cm ruimte vrij te houden). De rolstoel mag niet kunnen wegrollen of kantelen. Rolstoelgebruikers zonder begeleider mogen enkel plaats nemen op de daarvoor speciaal voorziene plaatsen.

 

 1. Indien er bij een controle tijdens de vertoning vastgesteld wordt dat er foto-, video- of audio-opnames worden gemaakt, ook met een GSM, zal de bezoeker het opnametoestel onmiddellijk moeten afgeven en de geregistreerde gegevens wissen. Bij het verlaten van de bioscoop zal de bezoeker terug in het bezit gesteld worden van zijn toestel op vertoon van zijn afgiftebewijs.

 

Elke opname maakt het voorwerp uit van een proces-verbaal bij de gerechtelijke instanties en het Belgian Anti-Piracy Federation.

 

White Cinéma sluit in dit verband de toepassing van de wettelijke bepalingen rond bewaargeving expliciet uit.

 

3.  Sancties

 

De mogelijke sanctie voor diegene die in strijd handelt met het Reglement is de tijdelijke schorsing van het toegangsrecht, desgevallend zonder terugbetaling van het bioscoopticket. Een voortdurende schending van de bepalingen van het Reglement kan leiden tot de definitieve uitsluiting van de bezoeker.

 

Bij inbreuk op het Reglement zal, indien nodig, een beroep gedaan worden op de politie, met eventuele opmaak van een proces-verbaal.

 

White behoudt zich eveneens het recht voor om de betaling te vorderen van 25 EUR van eenieder die in strijd handelt met de bepalingen van één of meerdere artikelen van het Reglement, zonder afbreuk te doen aan het recht om het volledige herstel van de schade te vorderen.

 

Aan de klant die een diefstal pleegt in het White complex zal volledige terugbetaling gevraagd worden van het product/de producten, alsook een administratieve boete van 25 EUR.