Algemeen Wedstrijdreglement White Cinema

 

Artikel 1. Organiserende vennootschap

De vennootschap WHITE CINEMA BRUSSELS BV, hierna afgekort “WCB” genoemd, met maatschappelijke zetel gevestigd in de Werkhuizenkaai 163, bus 177 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0.640.784.770, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jérôme de Béthune, organiseert gratis wedstrijden zonder aankoopverplichting (hierna “Wedstrijd/Wedstrijden” genoemd).

 

Artikel 2. Algemene bepalingen

WCB organiseert een reeks wedstrijden, uitsluitend via de pagina’s die het beheert op de sociale netwerken Facebook en Instagram (hierna “Pagina/Pagina’s”, “Facebook Pagina” of ” Instagram Pagina” genoemd), die op de volgende adressen beschikbaar zijn: https://www.facebook.com/WhiteCinema/ en https://www.instagram.com/whitecinemabelgium/, alsook via de website van WCB (hierna “Website” genoemd) en eventueel via de app “White Cinema” (hierna “App” genoemd), teneinde de deelnemers (hierna “Deelnemer/Deelnemers” genoemd) in de mogelijkheid te stellen allerlei prijzen (hierna “Prijs/Prijzen” genoemd) te winnen.

Iedere Wedstrijd wordt voor een beperkte tijd online gezet en wordt door WCB bekendgemaakt door middel van een mededeling op de Pagina in kwestie, de Website of de App, naargelang de omstandigheden.

De Wedstrijden worden uitsluitend geregeld door:

 • dit algemeen reglement (hierna “Reglement” genoemd), waarin de regels die voor de verschillende Wedstrijden gemeen zijn, opgenomen zijn;

 

 • de bijzondere voorwaarden die op iedere Wedstrijd betrekking hebben (hierna “Bijzondere Voorwaarden” genoemd) en die het Reglement aanvullen, inzonderheid door het vermelden van het adres van de Pagina in kwestie, de data waarop de Wedstrijd aanvangt en eindigt, de regels om deel te nemen aan de Wedstrijd en voor het aanduiden van de winnaars, alsook de ter beschikking gestelde Prijzen.

Dit Reglement is beschikbaar op de Website, op het volgende adres: white-cinema.be/reglement-concours/?lang=nl. De Bijzondere Voorwaarden, die eigen zijn aan iedere Wedstrijd, zullen meegedeeld worden bij iedere aankondiging van een nieuwe Wedstrijd.

Indien dit Reglement en de voor een specifieke Wedstrijd geldende Bijzondere Voorwaarden in tegenspraak met elkaar zijn, hebben de Bijzondere Voorwaarden voorrang.

De Wedstrijden worden niet door Facebook en/of Instagram gesponsord, onderschreven of georganiseerd.

 

 

Artikel 3. Deelname

Iedere natuurlijke persoon die op het ogenblik van de Wedstrijd zestien (16) jaar of ouder is en zijn woonplaats in België heeft, kan aan de Wedstrijd deelnemen. De personeelsleden van WCB en Belga Films Group, de leden van vennootschappen die als partner bij de verrichting betrokken zijn, alsook hun familieleden (d.w.z. de personen die hun woonplaats op hetzelfde adres hebben), mogen niet aan de Wedstrijden deelnemen. Indien een van deze criteria niet vervuld wordt, kan de inschrijving voor het Spel / de Wedstrijd niet gevalideerd worden.

Voor de deelname van een minderjarige die minder dan zestien (16) jaar oud is, is de voorafgaande schriftelijk toestemming vereist van een ouder van die minderjarige of van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van die minderjarige. Aldus wordt iedere aan een Wedstrijd deelnemende minderjarige geacht deel te nemen onder toezicht en met toestemming van de ouder(s) of de persoon (personen) die de ouderlijke verantwoordelijkheid heeft (hebben). WCB behoudt zich het recht voor om te vragen dat het bewijs geleverd wordt van de toestemming van de ouder(s) of de persoon (personen) die de ouderlijke verantwoordelijkheid heeft (hebben), alsook om de deelname van de minderjarige aan de Wedstrijd automatisch te annuleren, indien het bewijs van die toestemming niet geleverd wordt. Iedere valse verklaring of ieder uitblijven van een antwoord op het verzoek tot het bekomen van een bewijs, zal automatisch de annulering van de deelname van de minderjarige aan de Wedstrijd tot gevolg hebben.

Wij wijzen er met nadruk op dat het belangrijk is dat de minderjarige Deelnemers samen met hun ouders of wettelijke voogden kennis nemen van de inhoud van dit Reglement, alsook van het Beleid van WCB inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna “Vertrouwelijkheidsbeleid” genoemd), met inbegrip van het beleid inzake het gebruik van cookies, die op de Website kunnen geconsulteerd worden.

De Wedstrijden vinden uitsluitend plaats op de Pagina’s (https://www.facebook.com/WhiteCinema/
en https://www.instagram.com/whitecinemabelgium/), alsook via de Website en eventueel via de App. Iedere andere wijze van deelname is uitgesloten.

Deelname aan de Wedstrijd is aan geen enkele aankoopverplichting onderworpen.

Deelname aan iedere Wedstrijd houdt voor iedere Deelnemer in:

 • dat hij over een geldig e-mailadres beschikt;
 • dat hij een account heeft bij het sociale netwerk in kwestie;
 • dat hij de gebruiksvoorwaarden aanvaardt, opgelegd door het sociale netwerk van de Pagina in kwestie, waarvan de belangrijkste hieronder vermeld staan;
 • dat hij kennis heeft genomen van en instemt met dit algemeen Reglement en de Bijzondere Voorwaarden, eigen aan iedere Wedstrijd en meegedeeld op de Website (iedere aankondiging van een nieuwe Wedstrijd zal voorzien worden van een link naar het algemeen Reglement en de Bijzondere Voorwaarden);
 • dat hij zijn naam, voornaam, leeftijd, geslacht, e-mailadres, postadres en telefoonnummer meedeelt, met het oog op de inschrijving en/of het eventueel in bezit nemen van de Prijzen.

De deelname aan de Wedstrijd is slechts geldig, indien de door WCB gevraagde inlichtingen volledig en correct zijn en de voorwaarden voor deelname nageleefd werden. Iedere deelname die tot stand komt door middel van onjuiste, valse of nagemaakte gegevens, zal van rechtswege niet in aanmerking komen voor het bekomen van enige Prijs.

 

3.1. Wedstrijden georganiseerd op Facebook

Iedere door WCB op Facebook georganiseerde Wedstrijd wordt aangekondigd door middel van een publicatie op de Facebook Pagina in kwestie en iedere aankondiging bevat de Bijzondere Voorwaarden van die Wedstrijd.

Vanuit deze aankondiging wordt iedere Deelnemer verzocht een specifieke actie te ondernemen op de Facebook Pagina, zoals bijvoorbeeld het antwoorden op een of meerdere vragen, als commentaar op een publicatie van WCB op de Facebook Pagina, of via een bericht te verzenden naar de Messenger-account (instant messaging-software voor, deel uitmakend van Facebook) van WCB.

Overeenkomstig de beleidsregels van Facebook betreffende het adverteren op de pagina’s, groepen en evenementen, mag de hierboven bedoelde actie niet leiden tot het gebruik van persoonlijke tijdlijnen en connecties van vrienden. Met andere woorden, de deelname aan Wedstrijden mag er niet toe leiden dat de Deelnemers verplicht worden of aangezet worden:

 • een vriend te identificeren;
 • een link op zijn eigen tijdlijn te delen;
 • een link op de tijdlijn van een vriend te delen.

WCB mag evenwel de Deelnemers verzoeken zijn Pagina’s te liken en de Wedstrijden die het daar organiseert te delen.

Zodra de actie voltooid is, wordt de inschrijving van de Deelnemer op de Wedstrijd bevestigd.

Door zijn deelname aan de Wedstrijden erkent en aanvaardt de Deelnemer dat de Wedstrijden niet door Facebook gesponsord, onderschreven of georganiseerd worden.

 

3.2. Wedstrijden georganiseerd op Instagram

Iedere door WCB op Instagram georganiseerde Wedstrijd wordt aangekondigd door middel van een publicatie op de Instagram Pagina in kwestie en iedere aankondiging bevat de Bijzondere Voorwaarden van die Wedstrijd.

Vanuit deze aankondiging wordt iedere Deelnemer verzocht een specifieke actie te ondernemen op de Instagram Pagina, zoals bijvoorbeeld het antwoorden op een of meerdere vragen, als reactie op een publicatie.

Door zijn deelname aan de Wedstrijden erkent en aanvaardt de Deelnemer dat de Wedstrijden niet door Instagram gesponsord, onderschreven of georganiseerd worden.

 

 

 

 

3.3. Wedstrijden georganiseerd via een formulier dat op de Site gehost is

Iedere Wedstrijd die door WCB georganiseerd wordt via een formulier dat op de Site kan gedownload worden, wordt doorgaans aangekondigd door middel van een publicatie op de Facebook- en Instagram-pagina’s, alsook op de App. De aankondiging in kwestie bevat de hyperlink die naar dat formulier leidt, alsook de Bijzondere Voorwaarden van de Wedstrijd in kwestie.

Aan de hand van deze aankondiging wordt iedere Deelnemer verzocht volgens de meegedeelde formaliteiten het formulier in kwestie in te vullen en door te zenden.

 

Artikel 4. Aanduiding van de winnaars

De winnaars worden aangeduid door een jury, die hen zal selecteren op basis van de correcte antwoorden die de Deelnemers gegeven hebben op de vragen die voor de Wedstrijd in kwestie opgesteld werden. Indien meerdere Deelnemers de vragenlijst correct beantwoord hebben, behoudt WCB zich het recht voor om onder de ex aequo geëindigde Deelnemers de uiteindelijke winnaar te bepalen, door middel van een of meerdere bijkomende vragen. Indien deelname niet inhoudt dat vragen beantwoord moeten worden, zullen de winnaars aangeduid worden volgens de regels die uiteengezet zijn in de Bijzondere Voorwaarden van de Wedstrijd in kwestie.

Enkel deelnames die binnen de aangekondigde termijn geregistreerd werden en die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden, worden in aanmerking genomen.

Het aantal aan te duiden winnaars en de aanduidingsdatum worden, in voorkomend geval, voor iedere Wedstrijd uiteengezet in de Bijzondere Voorwaarden van die Wedstrijd.

 

Artikel 5. Uitsluiting van deelneming aan de Wedstrijd

Behoudens andersluidende bepaling in de Bijzondere Voorwaarden, mag iedere Deelnemer slechts één keer aan een Wedstrijd deelnemen. WCB behoudt zich het recht voor om Deelnemers aan de Wedstrijd uit te sluiten, indien ze niet alle voorwaarden en bepalingen van dit Reglement naleven (bijvoorbeeld door meermaals deel te nemen met verschillende e-mailadressen of onder verschillende identiteiten), en in het algemeen indien ze zich schuldig maken aan misleiding of bedrog. Deze uitsluiting volgt automatisch en er is geen enkele voorafgaande verwittiging voor vereist.

In voorkomend geval behoudt WCB zich eveneens het recht voor de teruggave van de reeds toegekende Prijs te eisen en vergoeding te vorderen van de geleden schade (met inbegrip van imagoschade). In dergelijk geval zal WCB naar eigen inzicht kunnen beslissen een andere winnaar te kiezen of de Prijs niet opnieuw toe te kennen.

 

 

 

Artikel 6. Prijzen en aankondiging

De ter beschikking gestelde Prijzen en de waarde daarvan worden meegedeeld in de Bijzondere Voorwaarden, eigen aan iedere Wedstrijd.

De datum van aankondiging van de winnaar(s) wordt meegedeeld bij de aankondiging van de Wedstrijd en in de Bijzondere Voorwaarden daarvan. Verliezers worden niet verwittigd.

De naam van de winnaar(s) wordt meegedeeld op de Facebook Pagina of Instagram Pagina in kwestie, naargelang de omstandigheden. Indien de Wedstrijd via een formulier wordt georganiseerd, wordt de winnaar over het algemeen persoonlijk verwittigd, per e-mail, telefonisch of zelfs per brief over de post. Eventueel wordt de winnaar verzocht zijn adres of e-mailadres mee te delen in een privébericht op Facebook of Instagram, indien deze gegevens nog niet aan hem gevraagd werden.

De winnaar wordt uitsluitend gecontacteerd via zijn Facebook- of Instagram-account, zijn e-mailadres, telefonisch of per brief over de post. WCB zal dan aan de winnaar de praktische voorwaarden voor de ophaling en het gebruik van de Prijs meedelen. De winnaar heeft 14 kalenderdagen de tijd om de Prijs op te halen aan de loketten van WCB (Werkhuizenkaai 163, 1000 Brussel). Behoudens andersluidende bepaling, zal WCB de Prijzen nooit over de post toezenden.

Indien de winnaar om gelijk welke reden te kennen geeft dat hij zijn Prijs niet in ontvangst kan nemen overeenkomstig de vermelde voorwaarden en binnen de vermelde termijn en/of hem niet kan gebruiken tijdens de geldigheidsduur ervan, wordt die Prijs geacht definitief verloren te zijn. De winnaar heeft geen recht op enige vergoeding en WCB behoudt zich dan het recht voor om de Prijs aan een plaatsvervangende winnaar toe te kennen.

Bij gebrek aan enig antwoord van de winnaar na de termijn van 14 kalenderdagen, kan WCB redelijkerwijs veronderstellen dat de winnaar van zijn Prijs afziet. Die Prijs kan dan, zoals WCB naar eigen inzicht kan beslissen, aan een plaatsvervangende winnaar toegekend worden of niet meer ingezet worden.

De voorgestelde en geschonken Prijzen zijn strikt persoonlijk en zijn niet overdraagbaar. Ze moeten aanvaard worden zoals ze aangekondigd werden en de winnaars kunnen geen enkele betwisting doen gelden, noch de tegenwaarde ervan in contanten of in natura vragen, noch de vervanging of ruiling ervan, om welke reden ook, inzonderheid in geval van verlies of diefstal.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 

7.1. Aansprakelijkheid met betrekking tot de technische prestaties

De deelname aan de Wedstrijden houdt in dat iedere Deelnemer op de hoogte is van de kenmerken en beperkingen van het internet en die aanvaardt, met name wat betreft de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en de risico’s die inherent zijn aan iedere internetaansluiting en iedere overdracht via het internet, het gebrek aan beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventueel onrechtmatig gebruik, alsook de risico’s op hacking en besmetting door eventuele virussen op het net.

Bijgevolg kan WCB in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor, met name, de datacommunicatie via het internet, de slechte werking van het internet en/of gebruikte software, de gevolgen van strafbare feiten, virussen, bugs, anomalieën, technische defecten, gelijk welke gebrekkige werking van de techniek, het materiaal of de software, ongeacht de aard daarvan.

WCB kan evenmin aansprakelijk worden gesteld in geval van al dan niet rechtstreekse schade die voortvloeit uit een onderbreking, ongeacht welke slechte werking, noch voor de uitsluiting van de Deelnemers of het einde van de Wedstrijd, om ongeacht welke reden ook.

Onverminderd het voorafgaande, is WCB als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemers, gehouden tot naleving van de verplichtingen die het heeft krachtens de wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens, die vermeld zijn in artikel 8 van dit Reglement, alsook in het Vertrouwelijkheidsbeleid, dat kan geraadpleegd worden op de website van WCB (https://white-cinema.be/privacyverklaring/?lang=nl).

 

7.2. Aansprakelijkheid in verband met het verloop van de Wedstrijden

WCB kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van wijziging, verkorting of annulering van de Wedstrijden wegens een geval van overmacht of een onvoorzienbare en niet tegen te houden reden, buiten zijn wil om. WCB behoudt zich in het bijzonder het recht voor om de aangekondigde Prijzen te vervangen door andere Prijzen van vergelijkbare aard en waarde, ongeacht de reden daarvoor, zonder daar aansprakelijk voor te zijn.

Met betrekking tot de verzending van de Prijzen, wijst WCB iedere aansprakelijkheid van de hand in verband met de tekortkomingen van de postdiensten of de gebruikte elektronische post.

WCB behoudt zich in ieder geval het recht voor om de duur van de Wedstrijd te verkorten of te verlengen en om iedere aangekondigde datum uit te stellen. Geen enkele druk-, schrijf-, tik- of andere fout zal aanleiding kunnen geven tot een vordering tot schadevergoeding of ongeacht welke andere verplichting voor WCB.

WCB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade, die voortvloeit uit de deelname aan de Wedstrijd, de toekenning van de Prijs of de aanvaarding van de Prijs.

In geval van onregelmatigheden, zoals bijvoorbeeld, onder meer, fouten die zich voordoen op de Pagina’s, staat het WCB vrij te beslissen hoe het probleem zal opgelost of verbeterd worden. De beslissing van WCB zal niet kunnen aangevochten worden. WCB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop de actie zal verlopen.

WCB kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld in geval van identiteitsfraude of gelijk welke andere bedrieglijke handeling van een Deelnemer met betrekking tot zijn identiteit.

 

Artikel 8. Persoonlijke levenssfeer en verwerking van persoonsgegevens

 

8.1. Algemene bepalingen

De persoonsgegevens die u aan WCB doorgeeft in het kader van de wedstrijden die WCB organiseert, worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming).

Dit artikel vervolledigt het Vertrouwelijkheidsbeleid (beschikbaar op de Website: https://white-cinema.be/privacyverklaring/?lang=nl). We raden u dan ook ten stelligste aan dat beleid te raadplegen, om volledig geïnformeerd te worden over iedere verwerking van persoonsgegevens door WCB en de verplichtingen die WCB dient na te komen.

 

8.2. Verwerkte persoonsgegevens

Met betrekking tot de Deelnemers aan de Wedstrijden verzamelt WCB de volgende gegevens:

 • naam;
 • voornaam;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • postadres;

Deze gegevens worden door iedere Deelnemer doorgegeven op het ogenblik dat hij de gevraagde actie onderneemt om regelmatig ingeschreven te worden voor de Wedstrijd, en/of door de winnaar(s), wanneer die door WCB gecontacteerd wordt (worden).

 

8.3. Doelstellingen van de verwerking en wettelijke basis

Deze gegevens worden door WCB uitsluitend voor de volgende doeleinden verzameld en verwerkt:

 • beheer van de inschrijvingen op de Wedstrijden die op de Pagina’s bekendgemaakt worden;
 • aanduiding van de winnaars;
 • informeren van de winnaar(s) om hem (hen) via de sociale netwerken mee te delen dat hij (ze) gewonnen heeft (hebben);
 • beheer i.v.m. de toekenning van de Prijzen;
 • beheer i.v.m. de verzending van de Prijzen;
 • informeren van de winnaar(s) over de wijze waarop de Prijzen kunnen opgehaald en gebruikt worden;
 • beheer van de betwistingen of klachten;
 • beheer van de vragen van de betrokkenen over de uitoefening van hun rechten betreffende hun persoonsgegevens;
 • controle i.v.m. fraude en misbruik en beheer van eventuele uitsluitingen;
 • beheer van de terugbetaling van de kosten van aansluiting en de portokosten.

De hierboven vermelde verwerkingen zijn dus noodzakelijk voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van WCB.

De persoonsgegevens worden bewaard zolang de Wedstrijd in kwestie duurt en tot maximaal drie (3) jaar na het afsluiten van die Wedstrijd.

WCB gebruikt de persoonsgegevens van een Deelnemer in geen geval voor reclamedoeleinden en deelt ze niet mee aan andere ondernemingen en/of commerciële partners, zonder daarvoor diens voorafgaande, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming bekomen te hebben.

 

8.4. Rechten van de betrokkenen

Als betrokkene heeft iedere Deelnemer de volgende rechten in verband met zijn persoonsgegevens:

 • recht op informatie;
 • recht op inzage;
 • recht op rectificatie;
 • recht van bezwaar;
 • recht op gegevenswissing;
 • recht op beperking van de verwerking;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • rechten in verband met de geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering.

De inhoud van die rechten en de bijzonderheden in verband met de uitvoering ervan, worden uitdrukkelijk beschreven in het Vertrouwelijkheidsbeleid, beschikbaar op de Website, op het volgende adres: https://white-cinema.be/privacyverklaring/?lang=nl.

 

Artikel 9. Nietigheid

De eventuele nietigheid of niet-tegenwerpbaarheid van een clausule van dit Reglement heeft niet de nietigheid of niet-tegenwerpbaarheid van de andere clausules tot gevolg. Iedere geannuleerde clausule wordt vervangen worden door een clausule met gelijkwaardige juridische en economische gevolgen.

 

Artikel 10. Afstand

Het feit dat WCB zich niet beroept op ongeacht welke bepaling van dit Reglement, kan in geen enkel geval geïnterpreteerd worden als een afstand van het recht om zich daar nadien nog op te beroepen.

 

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De betrekkingen tussen WCB en de Deelnemers worden geregeld door het Belgische recht. Uitsluitend de Franstalige rechtbanken van Brussel zijn bevoegd voor alle geschillen tussen WCB en een Deelnemer betreffende het bestaan, de interpretatie, de uitvoering en de gevolgen van de Wedstrijden en dit Reglement.

Datum van de laatste update: 6 juli 2020.